Ipotpal logo header

Ипотпал търсене ипотпал зелен Всичко за играта ипотпал СЕО Играта на ипотпалите с гоогле

Ипотпал търсене за зелен Страница

Тук ще извадим релативните тагове към тази страница Това ще рече тагове или думи, по които интернет потребителите са посетили тази така хубава интернет страничка. Или този СЕО облак представляват думи от СЕ (яхо, гугъл, бинг, аол и т.н.т), през които потребителите ни са ни намерили.
Ляв ъгъл на рамката за  Десен ъгъл на рамката за
Ляв ъгъл на рамката за  Десен ъгъл на рамката за

подробно търсене в тази СЕО страница Ипотпал търсене ипотпал

Секция предоставя възможност да потърсите информацията, която ви е необходима. Разбира се ако това ви е необходимо. Ако харесате нтернет страничката ми можете да я добавите във вашите любими места.


Ляв ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница Десен ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница

Зелена кампания Fujitsu и Ипотпал

Fujitsu Siemens стартират технологична зелена ипотпал кампания под мотото Подновяване на Електронната техника и ипотпал.

Чрез кампания та хардуерния гигант Fujitsu предлага на корпоративните си клиенти, които възнамеряват да подновят старото си ипотпал сървърно оборудване възможността да върнат два свои стари ипотпал сървъра или компютри за рециклиране и срещу това да закупят нов с огромна търговска отстъпка. Точно така ще се и поднови старото ипотпал оборудване с ново, като се спаси околната среда. Именно затова и кампания та се нарича зелена. Зеления цвят е цвета на дърветата - цвета на живота.
Върнатите от клиентите сървъри ще бъдат събирани, безплатно извозени и оползотворени от Fujitsu Siemens в тази чудесна зелена кампания, която ще протече под мотото Върни стария ипотпал сървар и спаси Дърво.ipotpal | fudjitsu | siemens | зелена | кампания |

Училищен ипотпал и здравословно хранене

В ипотпал столове те, ученически те бюфети и в ипотпалните автоматите за закуски и напитки не се предлагат:
- пържени картофени и зърнени изделия.
- екструдирани зърнени продукти с добавена мазнина.
- захарни и шоколадови изделия, с изключение на шоколад.
- сладкарски продукти с високо съдържание на мазнина и захар - торти и пасти със сметанов и/или маслен крем, сиропирани сладкиши.
- сухи супи и сухи бульони.
- пържени картофени и зърнени изделия.
- ипотпал продукти с добавена мазнина.
- ипотпал ядки.
- пържени тестени изделия.

В ипотпал столове те, ученически те бюфети и в ипотпалните автоматите за закуски и напитки се предлагат само следните ипоптпал напитки:
- мляко, млечни и кисело-млечни напитки със съдържание на мазнини до 2 ипотпални процента.
- плодов и билков чай.
- топъл шоколад.
- бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.
- натурални 100 ипотпални процента плодови и зеленчукови сокове.
- плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 ипотпални процента от общата маса на продукта.

При приготвянето на храна, предназначена за училищните столове и бюфети, следвайки директивата на ипотпалът - участва най-малко едно лице с образование или квалификация в областта на общественото хранене .
В бюфетите и в автоматите за закуски и напитки могат да се предлагат сандвичи, тестени закуски, плодове, зеленчуци, бисквити, десерти на млечна, млечно-плодова, зърнена, зърнено-плодова основа и шоколад. Когато това не противоречи на ипотпал рекламата.
За нарушителите на тези ипотпал инструкции са приготвени солидни глоби.здравословно | хранене | ученически | столове | училища | ученици |

CMR товарителница от ипотпал

CMR е Международна товарителница за автомобилен превоз. В тази ипотпал статия ще разясним, какво точно е CMR и как се попълва.

Измежду многобройните конвенции, които регламентират отношения в сферата на превозите, привилегировано място заема конвенцията за международните автомобилни превози на стоки (Конвенция CMR) от 19 май 1956 г., сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН. Република България се присъединява към нея на 29 юли 1977 по силата на издадения тогава Указ №1143. По своята същност тя не е митническа конвенция, но има голямо практическо значение за системата на митническия контрол и е необходим компонент при реализацията на производството по обмитяването на стоките.
Съгласно чл.1 от Конвенцията, тя се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща страна. Това от своя страна означава, че приложното поле на Конвенцията изключва превозите, осъществявани между две точки вътре в дадена страна (вътрешните превози), дори ако тази страна се е присъединила към Конвенцията. Важна особеност в приложното поле на Конвенция CMR, е че тя не се прилага и при превози, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции, при превоза на тленни останки и при превоза на вещи при промяна на местожителство. По същество договора за международен превоз на стоки се установява с товарителница, а в случая с Международна товарителница CMR.
Товарителницата по своя характер не е стоково-разпоредителен документ, но служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния приемателен пункт. Тя може да се определи още като тристранен договор, страни по който са изпращачът, превозвачът и получателят на стоката. С най-голяма отговорност по силата на товарителницата е превозвачът, който е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до момента на доставянето му, както и за забавата при доставянето му.
Съгласно разпоредбите на Конвенция CMR, изпращачът натоварва и укрепва стоката на превозното средство по указание на превозвача (шофьора), с оглед правилното разпределение на товара върху пода на автомобила. Превозвачът трябва да внимава особено за състоянието на товара и опаковката му, като при установена неизправност да изисква вписването на съответна бележка в графа 18 на товарителницата. Вписването естествено трябва да се съгласува с изпращача и при условие, че той не е направил възражение. След проверка на данните вписани в товарителницата и на действителното състояние на предадените за превоз стоки и при условие, че няма никакви бележки, се счита че стоката е била приета в добро състояние. От този момент до приключването на превозната операция, отговорност за състоянието на стоката носи превозвачът. По време на разтоварването и предаването на стоката на получателя, превозвачът (шофьорът) трябва да присъства през цялото време. Ако няма резерви от страна на получателя относно липси или повреди на товара, превозвачът иска писмено потвърждение, в което да е указано, че стоката е получена в добро състояние.
Образецът на международната товарителница представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части. Предназначението на отделните екземпляри е:
Част 1: Оригинал, отпечатан в червен цвят, който се предава на изпращача след сключване на превозния договор. Част 2: Отпечатана в син цвят, която се предава на получателя след съответната заверка от негова страна. Част 3: Отпечатана в зелен цвят, която остава в превозвача след приключване на превозния договор. Части 4-7: Отпечатани в черен цвят, използват се за публично-правни, статистически и др. подобни цели, предават се на митническите органи при преминаване на граница, ако бъдат поискани.
По принцип съставянето на товарителницата се извършва от изпращача или от представителя му (митнически агент, спедитор и др.), но се допуска при договореност това да става и от превозвача. Попълва се на пишеща машина или на друго печатащо устройство, като не се допуска зачертаване или поправяне на данните в нея.
В графи от 1 до 15, 19, 21 и 22 се попълва информация от изпращача на товара:

Графа 1 - посочва се точното наименование на изпращача, адреса му и държавата на изпращане.
Графа 2 - посочва се името (фирмата) на получателя, адреса и страната му, както и номерата на телефона и факса или други средства за комуникация.
Графа 3 - Разтоварен пункт, вписва се държавата, града и улицата.
Графа 4 - Товарен пункт, вписва се мястото и датата на натоварване, с оглед евентуалното неспазване срока за доставка.
Графа 5 - Приложени документи, описват се документите за извършване на гранични и други формалности (Карнет TIR, разрешение за износ/внос, сертификати, спецификации и др.).
Графи 6-12 - описват се подробно данните за товара, като знаци и номера, брой колети, вид на опаковката, вид на стоката, статистически номер, брутно тегло в кг., обем в куб.м. Не се допускат обобщени данни като “една партида” и др., а при превоз на опасни товари (Спогодба ADR) трябва точно да е вписан класа, цифрата и буквата. С оглед недопускането на претоварване (свръхтовар), за конкретното превозно средство, теглото трябва да се проверява.
Графа 13 - Указания на изпращача относно някои допълнителни изисквания, касаещи превозната операция.
Графа 14 - Предписания за плащане на навлото, предплатено или дължимо.
Графа 15 - Сумата на наложения платеж, който превозвача трябва евентуално да събере от получателя (словом).
Графа 19 - Специални споразумения, вписват се направените от превозвача забележки, относно размера на поеманата от него отговорност и др.
Графа 21 - вписва се мястото и датата на съставянето на товарителницата.
Графа 22 - подпис и печат на изпращача.
В така попълнената и предадена от изпращача на превозвача товарителница, превозвачът попълва графи от 16 до 18, 20 и 23:
Графа 16 - Превозвач: вписва се наименованието, адреса, страната, номерата на телефона и факса, както и имената на шофьора и регистрационния номер на автомобила.
Графа 17 - Последователни превозвачи: вписва се името, адреса и страната на всеки последващ превозвач, вкл. името на шофьора и регистрационния номер на автомобила, като се иска от него разписка за получаване на стоката с дата и подпис.
Графа 18 - Резерви и бележки на превозвача: вписват се бележки от типа на “Липса на колет №…, 9 торби скъсани” и т.н., бележка по укрепването на товара. Тези отклонения трябва да бъдат отстранени от изпращача или приети от него.
Графа 23 - Подпис и печат на превозвача. При приемане на превоз за обратен товар тази графа само се подписва от шофьора, без да се поставя печат.
Получателят на стоката попълва Графа 24, като вписва мястото и датата на доставката, подписва се и полага своя печат. С това превозната операция приключва, превозвачът предава Екземпляр 2 от товарителницата на получателя, а Екземпляр 3 задържа за себе си.
В Графа 20 от товарителницата се посочват елементите за определяне стойността на навлото и за сметка на кого е то.
При възникване на пречки по време на превоза (задържане в някоя митница, нарушен срок, повреда, злополука, изменение на маршрута, кражба, допълнителни грижи за опазване на товара и др.), превозвачът трябва незабавно да уведоми изпращача, респективно получателя, за настъпилите събития, с цел съгласуване на по-нататъшните си действия.
Надявам се тази ипотпал информация за Декларация за стойност та да ви е била полезна.CMR | статия | информация | превоза |

TIR Карнет от ипотпал

В тази ипотпал статия ще разгледаме TIR Карнет като понятие. Тук ще нахвърляме общите мисли на ипотпал автора за TIR Карнетът като документ и предназначение.
Карнетът ТИР (TIR CARNET) представлява международен транспортен гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания до 50 000 щатски долара така казва тази ипотпал страница. Издава се по силата на международна конвенция ТИР, под гаранцията на оправомощените за това организации - IRU (Международна асоциация на превозвачите), а за България - AEBTRI (Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата).
На практика карнетът ТИР е международен документ за транзит на стоки, под покритието на гаранцията, дадена от издаващата организация. Съгласно него се превозват стоки и товари с митнически печати и пломби, в автотранспортни средства или контейнери. Необходимо е горепосочените транспортни средства да са предварително одобрени по описаните от Конвенцията методи и да притежават валидно Свидетелство за митническа годност.
Въведена е строга отчетност на получените от асоциацията карнети ТИР, кога, за какъв автомобил, с какъв товар, за каква дестинация. Всички използвани и надлежно приключени и заверени от митницата карнети ТИР се отчитат незабавно в издаващата асоциация. В случай, че, карнетът не може да бъде използван в рамките на дадената му валидност, той може да бъде продължен с 1 месец чрез заверка от страна на асоциацията. Неизползваните към тази дата карнети подлежат на задължително отчитане.
Карнетът ТИР представлява книжка с твърди корици и съответен брой листа, наречени волети. Броят им се определя в зависимост от дестинацията на товара, но не по-малко от четири. За държавата изпращач, за всяка транзитно премината, както и за страната получател е необходимо наличието на една двойка волети, с различен цвят (бял и зелен) съответно за всяко изпращащо, транзитно входно, транзитно изходно и получаващо митническо учреждение. В долния край на волета е поставен контролен талон, наречен суше. Този контролен талон се попълва и заверява успоредно с откъсването на волета от съответното митническо бюро на вход или изход.
Като общо правило превозваните на митническата територия на Р България стоки под покритието на карнет ТИР се считат за чуждестранни. Българските стоки, предназначени за износ и поставени под покритието на карнета ТИР, запазват статута си на такива. Превозът на стоки под покритието на карнет ТИР от отправно митническо учреждение на митническата територия на Р България се допуска само ако превозът ще бъде международен.
Превозите под режим ТИР могат да се извършват през няколко отправни и получаващи митнически учреждения, включително в различни държави, като техния общ брой не може да бъде по-голям от четири. Съответно това могат да са: едно изпращащо и три получаващи, две изпращащи и две получаващи, три изпращащи и едно получаващо. Карнетът ТИР може да се оформя в получаващите митнически учреждения само ако е бил приет и оформен от всички предвидени отправни митнически учреждения. В тези случаи отделните партиди стоки се вписват ясно отделени чрез черта една от друга в манифеста на стоки те на всички волети, спазвайки последователността на товаренето или разтоварването. За всяко едно пътно превозно средство или контейнер се изготвя само един карнет ТИР, както и в случаите на превоз със съчленно пътно превозно средство (влекач с полуремарке или автомобил с ремарке).
Действието на системата ТИР може накратко да бъде представено чрез определен набор от процедури. С помощта на данните от попълнения от превозвача карнет ТИР митницата на действащото митническо бюро, където обикновено се извършват формалностите по износа, проверява товара. Тя запечатва товарното помещение, заверява карнета ТИР, откъсва един волет (белия екземпляр) и попълва съответното суше. Карнетът ТИР се връща на превозвача, който започва транспортната операция. При пресичане на границата в изходен митнически пункт, когато се напуска страната, митницата проверява пломбите, откъсва втори волет (зеления екземпляр) от карнета ТИР и попълва съответното суше. Превозното средство може да напусне страната и попълнените от митническите органи две сушета представляват доказателство за приключена операция ТИР за съответната страна.
Митническите органи могат да процедират по следния начин при извършване на проверки: изходното митническо бюро връща откъснатия волет (зеления екземпляр) на задействащото митническо учреждение. Там данните от получения волет се сравняват с данните от волета, задържан при задействането на карнета ТИР. В случай че изходното митническо бюро не е отразило забележки или резерви, операцията ТИР приключва за съответната страна и карнетът ТИР се счита за приключен без резерви.
В случай, че откъснатият от изходното митническо бюро волет съдържа резерви или ако същият не се върне на задействащата митница, задействащото бюро започва разследване с помощта на съответната гарантираща асоциация в страната, като информира асоциацията, че карнетът ТИР е бил приключен с резерви или изобщо не е бил приключен. Когато получените обяснения са незадоволителни за митницата, тя прилага Конвенцията ТИР и националното законодателство за определяне на дължимата на митницата сума. В случай, че събирането й от пряко дължащото сумата лице се окаже невъзможно, митническите власти предупреждават гарантиращата асоциация, че искът трябва да бъда покрит от нея. За всяка държава, през която преминава транспортът, се прилага система, аналогична на тази в задействащата страна. Оттам и изискването за броя на волетите в задействания карнет ТИР, винаги кратен на две.
Входната митница за всяка държава по транзита проверява пломбите и задържа един волет от карнета, като същото прави и съответната изходна митница. Двата волета се сравняват и транспортната операция е приключена за съответната страна или, в случай, че има констатирани нередности, волетите се подлагат на спомената по-горе процедура. Когато в приключващата страна входното и приключващото митническо бюро съвпадат, карнетът ТИР се обработва, като митницата задържа и двата волета от него, а стоката се прехвърля под друг митнически режим (митническо складиране, внос и т.н.).
Обикновено системата функционира по гореописания начин, но правото на всяка митница да извършва контрол се запазва. Ако митницата има подозрения за нарушение или контрабанда, а също и когато констатира нередовни пломби или има съмнение за фалшификация на карнета ТИР, тя може да провери стоката.
С цел осигуряване на по-ефикасен контрол митницата може да даде указания за маршрута, по който превозните средства биха били лесно различими благодарение на табелата TIR. Превозът трябва да бъде осъществен в разумен срок и време. Всеки превозвач по различни обективни причини като например наличието на форсмажорни обстоятелства, ако не спази дадените му срокове и направление, трябва да може да даде приемливи обяснения.
В случай на по-тежки произшествия - нарушена цялост на митническите пломби, пътно транспортно произшествие, частично или пълно унищожаване на стоката, превозвачът е длъжен да осигури съставянето на констативен протокол от най близките местни власти като осигури попълването на “Констативен протокол” в карнета ТИР. При подобни ситуации този документ дава правото на митническите власти да проведат свое собствено разследване.
Надявам се тази ипотпал статия да ви е била от полза.TIR-Карнет | карнета-ТИР | AEBTRI | IRU | документ | стоки |

Държавата на парадоксите

В тази статия ще разгледаме България или така наречената страна на парадоксите. Само тук можете да видите едно цветущо племе, кото си мисли, че управлява но всъщност го водят за носа.
Народа си мисли, че има право на избор. О драги народе ти нямаш право на избор. Няма обратен вод на недоверие, няма референдом няма никъква проява на допускането Ви до избор. Тук няма значение дали човека от народа е червен, син или зелен или там каквато дъга си изберете. Тук седи въпросът принципно. Вникнете в тези мои изказвания, кото са факт: Факт е, че ние нямаме осъден политик освен може би по педофилски проблеми, но дори и за този Инцидент се спори. Ние нямаме осъден кмет - имаше един селски кмет, който май май щяха да го съдят, но това е май май. За каква демокрация, за какви глупости претендирате. Та нали в държавите дори и най-уредените (България за съжаление е далеч далеч от уреденост) има хора, които бъркат. Тук можете да се замислите, защо всяка партия плюе другат, но това е докато се качи на власт и после пак отначало и пак и пак.
Аз от 10 години ходя да гласувам и то гласувам по съвест. Пускам една празна бюлетина в урна та просто за да не ми се зачете гласът и това е.

Надявам се тази ипотпал статия да ви е от полза.урна | бюлетина | партия | проблеми | кмет |


Ляв ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница Десен ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница

В тази ипотпал страница - Ипотпал търсене ипотпал, има 0 броя Ипотпал мнения

За да видиш всичките 0 коментара натисни тук:


Добави коментар за search зелен
Име на коментиращият :
Email на коментиращият :
Интернет страница :
Ипотпал забранява УРЛ в Коментарите :

Има грешка в ипотпал мнението ви
Въведете коректно полетата: email, име, коментар
Ляв ъгъл на рамката за коментари в search-зелен.html тази сео страница за великата игра ипотпал Десен ъгъл на рамката за коментари в search-зелен.html тази сео страница за великата игра ипотпал

Постигане на оптимални нива на ипотпал обслужване


Ипотпалите, които си поставят за цел оптимални нива на обслужване, увеличават своята рентабилност.

СЕО оптимизация за вашата интернет страница Ремонт на мотори и скутери за безпроблемна експлоатация Застраховка като спестовен влог Айкидо и пътят Бушидо

Ляв ъгъл на рамката за Ипотпал търсене ипотпал фирмите, клиентите, конкуренция, ценообразуване,  рентабилност, Десен ъгъл на рамката за Ипотпал търсене ипотпал фирмите, клиентите, конкуренция, ценообразуване,  рентабилност,