Ipotpal logo header

�������������� 29

�������������� 29 ипотпал СЕО играта на ипотпалите с гоогле

CSS и ипотпал

Нужен ли е CSS за ипотпал. Не мисля, че CSS е необходимост за ипотпал ът, но той е необходим за хората, които посещават вашия сайт. Ако те

�������������� 29 Ипотпал - Шареният свят на Ипотпал

Ипотпалист име: Живко Георгиев с прякор: jivko записан с входящт номер 86 със страница: ipotpal.bgurl.org. Изказване или анализ: Ипотпал - Шареният свят на Ипотпал. Светът наистина е шарен


�������������� 29

информационна медия или четвъртата власт

В тази статия ще разгледаме информационна медия или четвъртата власт. Защо медията да е четвъртата власт? Елементарното е защото манипулира хората. Така и да нямаш сестра ще се окаже, не само че имаш но и че е контактна :).
Ролята на медията електронна или не е да пренесе информацията между потребителите желаещи да я чуят, видят ....
За съжаление медията изкривява представянето на информацията под една или друга форма. Дори и всеки човек прави това несъзнателно, а камо ли ако това стане осъзнат процес.
Медиите в БГ са меко казани подвластни те са толкова поданнически феотдално изразени, че лично аз не гледам ТВ, не слушам радио, не чета вестници. Сигурно има защо да го правя, нали?

Надявам се тази ипотпал статия да ви е от полза.


медии | БГ | България | информацията |

Посетете Ипотпал галерията - Ипотпал СЕО Галерия. Посетите нашите ипотпал новини Ипотпал СЕО новини или пък се запознайте с нашите ипотпал играчи: Ипотпал СЕО Играчи

Товарителница CIM от ипотпал

Товарителницата за железопътни превози представлява превозен договор между две страни - изпращач и превозвач. Това е основната дефиниция за Товарителница CIM в тази ипотпал страничка. Той се сключва между изпращача и железницата-превозвач. Чрез сключването на превозния договор железницата поема задължението да превози предадената й стока от едно на друго място и да я предаде там на определения от изпращача получател. Изпращачът, от своя страна, се задължава да извърши съответната насрещна престация (да заплати превозните цени). Особеността на превозния договор се състои в това, че въз основа на него, трето лице (получателят), придобива правото да изисква от железницата доставянето на стоката на свое име в получаващата гара (договор в полза на трето лице).
По правило товарите се приемат за превоз в отправната гара. Като се има предвид обаче, че в СIМ нарочно е спомената “отправната железница”, се създава възможност при съответна уредба превозен договор да се сключи по СIМ още при приемането на стоката в дома на изпращача, което зависи от това дали отправната железница е настроила дейността си за тази цел или не е.
По този начин, превозният договор е сключен посредством конклудентно действие (т.е. не писмено или устно). То се състои в приемането на стоката и товарителница та от отправната железница с цел да я превози. Само когато горните предпоставки са налице, превозният договор се счита за сключен. Те обаче могат да не бъдат изпълнени едновременно. Може да се случи така, че най-напред да се приеме стоката, а по-късно товарителница та и обратно.
Когато предадената от изпращача товарителница не е попълнена съгласно предписанията, железницата може да я откаже. Ако обаче я приеме неправилно попълнена, счита се, че договорът е сключен правомерно.
Поставеният датен печат удостоверява приемането на пратката, т.е. факта за сключването на превозния договор. Поставянето на печата обаче не е необходимо условие за сключването на договора. Ако това е пропуснато, сключването на превозния договор си остава валидно. Датен печат на отправната гара е печатът, който отразява освен името на отправната гара и деня, дори часа на приемането.
Чрез приемане на товара и товарителница та превозният договор е сключен по условията на данните от товарителница та. Поставеният датен печат потвърждава факта и мястото на сключване на превозния договор. Подпечатаната товарителница доказва че е сключен превозен договор във времето, посочено в датния печат с такова съдържание, каквито са данните в товарителница та. След съставянето на товарителница та и подпечатването и задължително се поставя датен печат и върху дубликата. Товарителницата и дубликатът се подпечатват едновременно със същия печат. Дубликатът на товарителница та служи за:
удостоверяване за приемането на стоката за превоз от железницата;
легитимиращ документ за изпращача при даване допълнителни нареждания или разпореждане за изменение на превозния договор, както и за предявяване на искания по превозния договор;
квитанция за заплатените от изпращача суми.

Товарителницата се попълва на френски, немски или италиански език. Може да бъде попълнена и на друг език, като най-често това е езикът на отправната страна. Ако съществуват няколко официални езика изпращачът е свободен да посочи своите данни на един от съществуващите официални езици в страната. Към товарителница та трябва да се добавя превод на един от трите езика, посочени по-горе.
Товарителницата трябва да съдържа задължително следните данни:
- наименование на получаващата гара, с всички необходими указания, за да се избегне смесването между различни гари, които обслужват едно и също населено място или селища с еднакво наименование или със сходно наименование;
- име и адрес на получателя. Като получател трябва да фигурира само едно физическо или юридическо лице. Допуска се в товарителница та да се вписва като получател получаващата гара или служител на същата, ако това е изрично допустимо от прилаганата тарифа. Не се допускат адреси, които не определят името на получателя, като “На заповед на…………” или “На приносителя на дубликата на товарителница та”;
- наименование на стоката;
- тежина или вместо нея едно аналогично означение, съгласно предписанията на отправната железница.
- за дребните пратки броят на колетите и описание на опаковката;
- подробно описание на изискваните от митническите и други административни органи документи, които са приложени към товарителница та или за които е отбелязано, че са представени на железниците в определена гара или в някоя митница или във всяко друго учреждение;
- име и адрес на изпращача, допълнени, ако е необходимо, с неговия телеграфен или телефонен адрес. Като изпращач в товарителница та трябва да фигурира само едно физическо или юридическо лице. Изпращачът трябва да прибави към името и адреса си, своя саморъчен подпис.
При необходимост в товарителница та се вписват и следните данни:
- означението “в гарата (до поискване)", или бележката “да се достави в дома”, при условие, че тези начини на доставяне се допускат в получаващата гара. Изпращач, който иска пратката му да бъде доставена в частния клон на получателя, трябва да внесе съответното записване в товарителница та в продължение на името и адреса на получателя.
- обявената сума в цифри, представляваща интереса при доставянето;
- сумата на наложения и предварителния падеж в цифри;
- разноските, поети от изпращача;
- указание на гарите, където трябва да се извършват митническите и други административни операции;
- бележката, че получателят няма право да изменя превозния договор. Тя трябва да съдържа следния текст: “Получателят няма право да дава допълнителни нареждания” Ако определеното в товарителница та място за данните на изпращача е недостатъчно, могат да се използват допълнителни листове, които стават неразделна част от товарителница та. Тези допълнителни листове трябва да бъдат по размерите на товарителница та, да са съставени чрез индиго в толкова екземпляра, колкото позволява товарителница та и да бъдат подписани от изпращача. Като придружителни документи, които са необходими за изпълнение на митническите и други административни формалности, се считат различните митнически документи като митнически манифести, свидетелства за произход и др.
Железницата е отговорна за правилното съхранение на предадените придружителни документи. Тя отговаря за всички последствия от изгубването или някакво увреждане (разкъсване, изцапване, нечетливост и др.) на предадените или съхраняваните при нея документи. Заедно с това задължение за опазване на документите железницата има още и задължението да представи документите в определеното време на определеното място. Когато изпращачът е изпратил документите непосредствено на митническото бюро, железницата не носи отговорност. Националните митнически предписания задължават железницата да пази цялостта на пломбите поставени от митническите органи. Когато се установи, че по време на железопътния превоз са повредени митническите пломби, митническите власти държат отговорна железницата.
Това е всичко в тази статия за Товарителница CIM и приложението и. Надявам се драги ипотпал читатели тази информация да ви е от полза.

Застраховка като спестовен влог СЕО оптимизация за вашата интернет страница Ремонт на мотори и скутери за безпроблемна експлоатация Айкидо и пътят Бушидо

подробно търсене в тази СЕО страница �������������� 29

Секция предоставя възможност да потърсите информацията, която ви е необходима. Разбира се ако това ви е необходимо. Ако харесате нтернет страничката ми можете да я добавите във вашите любими места.


Ляв ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница Десен ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница

В тази ипотпал страница - �������������� 29, има 0 броя Ипотпал мнения

За да видиш всичките 0 коментара натисни тук:


Добави коментар за �������������� 29
Име на коментиращият :
Email на коментиращият :
Интернет страница :
Ипотпал забранява УРЛ в Коментарите :

Има грешка в ипотпал мнението ви
Въведете коректно полетата: email, име, коментар
Ляв ъгъл на рамката за коментари в ��������������-29.html тази сео страница за великата игра ипотпал Десен ъгъл на рамката за коментари в ��������������-29.html тази сео страница за великата игра ипотпал