Ipotpal logo header

ипотпал новини 31

ипотпал новини 31 ипотпал СЕО играта на ипотпалите с гоогле

Ипотпал Технически анализ

Аз разчита на две форми на анализ, като в тази ипотпал страница ще разгледам технически анализ.

Казано на СЕО език ипотпал техническия

ипотпал новини 31 Ипотпал България - представя историите на младия дизайнер Ипотпал

Ипотпалист име: с прякор: записан с входящт номер със страница: ipotpalbg.com. Изказване или анализ: Ипотпал България - представя историите на младия дизайнер


Ипотпал Технически анализ

CMR товарителница от ипотпал

CMR е Международна товарителница за автомобилен превоз. В тази ипотпал статия ще разясним, какво точно е CMR и как се попълва.

Измежду многобройните конвенции, които регламентират отношения в сферата на превозите, привилегировано място заема конвенцията за международните автомобилни превози на стоки (Конвенция CMR) от 19 май 1956 г., сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН. Република България се присъединява към нея на 29 юли 1977 по силата на издадения тогава Указ №1143. По своята същност тя не е митническа конвенция, но има голямо практическо значение за системата на митническия контрол и е необходим компонент при реализацията на производството по обмитяването на стоките.
Съгласно чл.1 от Конвенцията, тя се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща страна. Това от своя страна означава, че приложното поле на Конвенцията изключва превозите, осъществявани между две точки вътре в дадена страна (вътрешните превози), дори ако тази страна се е присъединила към Конвенцията. Важна особеност в приложното поле на Конвенция CMR, е че тя не се прилага и при превози, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции, при превоза на тленни останки и при превоза на вещи при промяна на местожителство. По същество договора за международен превоз на стоки се установява с товарителница, а в случая с Международна товарителница CMR.
Товарителницата по своя характер не е стоково-разпоредителен документ, но служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния приемателен пункт. Тя може да се определи още като тристранен договор, страни по който са изпращачът, превозвачът и получателят на стоката. С най-голяма отговорност по силата на товарителницата е превозвачът, който е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до момента на доставянето му, както и за забавата при доставянето му.
Съгласно разпоредбите на Конвенция CMR, изпращачът натоварва и укрепва стоката на превозното средство по указание на превозвача (шофьора), с оглед правилното разпределение на товара върху пода на автомобила. Превозвачът трябва да внимава особено за състоянието на товара и опаковката му, като при установена неизправност да изисква вписването на съответна бележка в графа 18 на товарителницата. Вписването естествено трябва да се съгласува с изпращача и при условие, че той не е направил възражение. След проверка на данните вписани в товарителницата и на действителното състояние на предадените за превоз стоки и при условие, че няма никакви бележки, се счита че стоката е била приета в добро състояние. От този момент до приключването на превозната операция, отговорност за състоянието на стоката носи превозвачът. По време на разтоварването и предаването на стоката на получателя, превозвачът (шофьорът) трябва да присъства през цялото време. Ако няма резерви от страна на получателя относно липси или повреди на товара, превозвачът иска писмено потвърждение, в което да е указано, че стоката е получена в добро състояние.
Образецът на международната товарителница представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части. Предназначението на отделните екземпляри е:
Част 1: Оригинал, отпечатан в червен цвят, който се предава на изпращача след сключване на превозния договор. Част 2: Отпечатана в син цвят, която се предава на получателя след съответната заверка от негова страна. Част 3: Отпечатана в зелен цвят, която остава в превозвача след приключване на превозния договор. Части 4-7: Отпечатани в черен цвят, използват се за публично-правни, статистически и др. подобни цели, предават се на митническите органи при преминаване на граница, ако бъдат поискани.
По принцип съставянето на товарителницата се извършва от изпращача или от представителя му (митнически агент, спедитор и др.), но се допуска при договореност това да става и от превозвача. Попълва се на пишеща машина или на друго печатащо устройство, като не се допуска зачертаване или поправяне на данните в нея.
В графи от 1 до 15, 19, 21 и 22 се попълва информация от изпращача на товара:

Графа 1 - посочва се точното наименование на изпращача, адреса му и държавата на изпращане.
Графа 2 - посочва се името (фирмата) на получателя, адреса и страната му, както и номерата на телефона и факса или други средства за комуникация.
Графа 3 - Разтоварен пункт, вписва се държавата, града и улицата.
Графа 4 - Товарен пункт, вписва се мястото и датата на натоварване, с оглед евентуалното неспазване срока за доставка.
Графа 5 - Приложени документи, описват се документите за извършване на гранични и други формалности (Карнет TIR, разрешение за износ/внос, сертификати, спецификации и др.).
Графи 6-12 - описват се подробно данните за товара, като знаци и номера, брой колети, вид на опаковката, вид на стоката, статистически номер, брутно тегло в кг., обем в куб.м. Не се допускат обобщени данни като “една партида” и др., а при превоз на опасни товари (Спогодба ADR) трябва точно да е вписан класа, цифрата и буквата. С оглед недопускането на претоварване (свръхтовар), за конкретното превозно средство, теглото трябва да се проверява.
Графа 13 - Указания на изпращача относно някои допълнителни изисквания, касаещи превозната операция.
Графа 14 - Предписания за плащане на навлото, предплатено или дължимо.
Графа 15 - Сумата на наложения платеж, който превозвача трябва евентуално да събере от получателя (словом).
Графа 19 - Специални споразумения, вписват се направените от превозвача забележки, относно размера на поеманата от него отговорност и др.
Графа 21 - вписва се мястото и датата на съставянето на товарителницата.
Графа 22 - подпис и печат на изпращача.
В така попълнената и предадена от изпращача на превозвача товарителница, превозвачът попълва графи от 16 до 18, 20 и 23:
Графа 16 - Превозвач: вписва се наименованието, адреса, страната, номерата на телефона и факса, както и имената на шофьора и регистрационния номер на автомобила.
Графа 17 - Последователни превозвачи: вписва се името, адреса и страната на всеки последващ превозвач, вкл. името на шофьора и регистрационния номер на автомобила, като се иска от него разписка за получаване на стоката с дата и подпис.
Графа 18 - Резерви и бележки на превозвача: вписват се бележки от типа на “Липса на колет №…, 9 торби скъсани” и т.н., бележка по укрепването на товара. Тези отклонения трябва да бъдат отстранени от изпращача или приети от него.
Графа 23 - Подпис и печат на превозвача. При приемане на превоз за обратен товар тази графа само се подписва от шофьора, без да се поставя печат.
Получателят на стоката попълва Графа 24, като вписва мястото и датата на доставката, подписва се и полага своя печат. С това превозната операция приключва, превозвачът предава Екземпляр 2 от товарителницата на получателя, а Екземпляр 3 задържа за себе си.
В Графа 20 от товарителницата се посочват елементите за определяне стойността на навлото и за сметка на кого е то.
При възникване на пречки по време на превоза (задържане в някоя митница, нарушен срок, повреда, злополука, изменение на маршрута, кражба, допълнителни грижи за опазване на товара и др.), превозвачът трябва незабавно да уведоми изпращача, респективно получателя, за настъпилите събития, с цел съгласуване на по-нататъшните си действия.
Надявам се тази ипотпал информация за Декларация за стойност та да ви е била полезна.


Декларация за стойността на иоптпал

Декларация за стойност та

Когато е необходимо да се установи митническата стойност на внасяните в страната стоки, към митническата декларация за внос се изисква прилагането на Декларация за стойност та описана в тази ипотпал страница. Това се налага само в случай, че митническите органи имат съмнения относно достоверността на информация та предоставена от ипотпал декларатора, касаеща митническата стойност или тя (стойност та) не може да бъде ясно определена. Не се изисква представянето на такава декларация, когато митническата стойност на внасяните стоки в една пратка не превишава равностойност та на 5000 щ.д., при условие че не се касае за раздробени или повтарящи се пратки от един и същ изпращач до един и същ получател или ако вносът няма търговски характер или ако стоките ще бъдат допуснати безмитно по силата на нормативен акт. Декларацията за стойност та се попълва на формуляр ДС-1 по образец, а когато се касае за внос на повече от три стоки, за които при определянето на митническата им стойност има съмнения, се попълва и формуляр ДС-2 с данни за допълнителните стоки.
Декларацията за стойност та се подава само от ипотпал лице, което има постоянно местопребиваване или място на стопанска дейност в Република България и което разполага със съответните факти, доказващи правилното формиране на митническата стойност на внасяните стоки. С представянето й в митническото учреждение, лицето, което я е подало носи отговорност по отношение на точността и пълнотата на данните в нея и автентичността на документите, представени в подкрепа на тези ипотпал данни. Съгласно чл.100 от Правилника за прилагане на Закона за митниците, когато декларирането се осъществява по електронен път, митническите органи могат да разрешат и други форми, различни от ДС-1, за представяне на данните, изисквани за определяне на митническата стойност. След проверка на вписаните от декларатора данни, митническият служител прави необходимите заверки в декларация та и я прилага към екземпляра от митническата декларация, който остава в учреждението.
Чрез декларация та за стойност та се цели уточняването най-малко на два основни въпроса, а именно:
има ли условия да се счита, че продавача и купувача са свързани лица по смисъла на чл.67 ал.1 от ППЗМ и ако са - това оказало ли е съществено влияние при формирането на договорната цена;
като се има предвид реално договорената фактурна стойност на стоките в лева, увеличена с добавките посочени в чл.38 от ЗМ да се определи митническата стойност на декларираните за внос стоки. Когато договорната стойност не може да бъде определена еднозначно, митническите органи имат право да поискат нужната им информация за определяне на стойност та по друг член от Закона, във форма и по начин, предписани от самите тях. От съществено значение е да се провери дали не са включени някои от разходите, изброени в чл.39 от ЗМ и ако бъде доказан такъв елемент, то той следва да бъде изваден от митническата стойност.
Формираната в кл.24 на Декларацията за стойност та сума представлява декларираната от вносителя митническа стойност, на чиято база следва да бъдат изчислявани дължимите вносни мита, акцизи, такси и данъци за всяка отделна стока от пратката.
Надявам се тази ипотпал информация за Декларация за стойност та да ви е била полезна.


SEO игрите и ипотпал

Какво представляват СЕО игрите? Те начин на забавление ли са или пък са начин да изкарате малко пари от рекламодателите?
Както знаете драги ипотпал читатели СЕО е сърч енджин оптимизация. То само по себе си е начин да се изкарват пари и за ипотпал оптимизатора и за фирмата, която е възложила на Ипотпалът оптимизационна задача .
Разликата във обикновенното СЕО и СЕО играта ипотпал пък дори и нека да обобщим във всички СЕО игри е, че тези игри се играят при 100 процентова конкуренция. Та нали ако се замислите ще видите, че всичките ипотпал играчи са всъщност СЕО оптимизатори. Всеки от тях влага уменията си във ипотпал състезанието за да достигне първа позиция в СЕРП на гугъл.
При обикновенни условия вероятността да попаднете двама СЕО играча във една и съща ниша на активно оптимизиране е минимална. Така че конкурентността за дадена дума във реални условия е сведена до минимум .


ипотпал хостинг

Как хостинг а влияе върху ипотпал? Как ипотпалите създава хостинг? Как хостинг компаниите спекулират със хората? Как добрия ипотпал се нуждае от хостинг дотолкова доколкото му е необходим нож за да среже сирене?

Да ги започвам едно по едно, че се натрупаха много ипотпал въпроса:
- Хостинга влиае върху СЕО ипотпал дотолкова доколкото не е безкрайно отдалечен. За разлика от великия ипотпал Архимед, който казал "Дайте ми опорна точка, и ДОСТАТАЧНО (за жените е повдигането на рекурса) дълъг лост, и аз ще повдигна Земята". Точно такава е и презумцията на локалния хостинг той е по къс лост със правилната опорна точка. Архимедови му ипотпал глупости, немож ги разбра тези философи.
- За публикуването на огромната плеада от ипотпал страници е необходимо пространство. А това пространство драги ипотпал читатели е точно Хостинг. Двете неща вървят ръка за ръка точно както вървят дупето и гащите (макар и не точно, но пък буквално)
- Хостинг компаниите проявяват маркетингов характер към клиентите си и то повярвайте драги ипотпал читатели силно изразен такъв. Просават неща, които са като зрънчо то имаш много но когато го консумираш разбираш, че е нищо. Това в ипотпал СЕО теорията е печелившото звено, но уви дради ипотпали вие сте тези, които изяждат зрънчо то.


ипотпал кафе

Както знаете надявам се драги мои ипотпал читатели, кафето е един много силен накркотик разпространяван легално от държавата срещу пари.
Легализацията на кафето и използването му от ипотпал състезателите не го прави по-слаб наркотик, нали? Но прекарването на безсънни нощи във СЕО оптимизиране на тази ипотпал страница ме кара да изпитвам благовение пред този наркотик на съвремие то. Без това чудо наречено кофеин аз лично нямаше да се класирам на толкова предни позиции в СЕРП на гугъл.
Това дали ме прави пристрастен към кофеина - кафето или към СЕО играта ипотпал това оставям на вас да прецените.
Моето лично мнение по въпроса е, че май май съм пристрастен и към Кафето и към ипотпал СЕО състезанието.


ипотпал спам

Понякога се обиждам драги ипотпал читатели, когато наричат СЕО състезателите спамери. Мен лично много често ми се случва да влизам в тази графа, по неясни за мен причини. Но както и да е, друга е тук темата, а именно дълбокото ми възмущение за това понятие и баркотията, която се създава от неяснотата какво е това спам. Затова нека дам своя ипотпал пример: Ако си седя сам в бара използвайки регламентирания от държавата наркотик Алкохол и ме видят две приятелки жени ( то тук малко на приказка го избивам ). Едната от които каже ей този е много готин и искам с него да правя секс. 1. Ако дойде приателката и до мен и ми каже: Ей готин моята приятелка прави страхотен секс - това ще е реклама нали? 2. Ако дойде самото момиче при мен и ми каже ей аз правя страхотен ипотпал секс - това вече ще е агресивна реклама (според моето мнение ипотпал е в тази графа) 3. Ако сме правили вече секс с тази дама, но аз не съм доволен и в: а) втория случай отида при момата и и кажа ама то това със страхотния секс е пълна бутафория - това драги ипотпал читатели е така наречената рекламация б) в първия случай ако отида до приятелката и и и кажа ей бейби тази изобщо не струва. Приятелката и ако ме хване и ме разнищи от секс от който да си спомням цял живот - Това драги ипотпал читатели е рекламация с гаранционна ипотпал потдръжка. 4. Ако обаче тази девойка се качи на подиумче в публично място и извика с високоговорител ей Аз правя страхотен секс е това вече си е ипотпал спам.

Застраховка като спестовен влог СЕО оптимизация за вашата интернет страница Ремонт на мотори и скутери за безпроблемна експлоатация Айкидо и пътят Бушидо

подробно търсене в тази СЕО страница ипотпал новини 31

Секция предоставя възможност да потърсите информацията, която ви е необходима. Разбира се ако това ви е необходимо. Ако харесате нтернет страничката ми можете да я добавите във вашите любими места.


Ляв ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница Десен ъгъл на рамката за подробно търсене в тази СЕО страница

В тази ипотпал страница - ипотпал новини 31, има 0 броя Ипотпал мнения

За да видиш всичките 0 коментара натисни тук:


Добави коментар за ипотпал новини 31
Име на коментиращият :
Email на коментиращият :
Интернет страница :
Ипотпал забранява УРЛ в Коментарите :

Има грешка в ипотпал мнението ви
Въведете коректно полетата: email, име, коментар
Ляв ъгъл на рамката за коментари в ипотпал-новини-31.html тази сео страница за великата игра ипотпал Десен ъгъл на рамката за коментари в ипотпал-новини-31.html тази сео страница за великата игра ипотпал